Збільшити розмір шрифту ДІЯ

16.03.2023

Головна | Новини

Зміни до Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

У зв’язку із затвердженням наказу Міністерства юстиції України від 17.02.2023 № 661/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2023 року за № 306/39362, до Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 року № 3505/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 року за № 1431/20169 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 07 вересня 2015 року № 1659/5) (далі за текстом - Інструкція) було внесено ряд змін, що змінюють порядок проведення перевірок атестованих судових експертів міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України.

У новій редакції Інструкції зазначено, що контроль за організацією діяльності судових експертів здійснюється шляхом перевірки дотримання ними вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності. Перевірка здійснюється безпосередньо Міністерством юстиції України або за дорученням Міністерства юстиції України його міжрегіональним управлінням із залученням судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі – НДУСЕ), а також атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають не менше ніж п’ятирічний стаж практичної роботи судового експерта (за згодою). До проведення перевірок залучаються НДУСЕ, місцезнаходженням яких (включно з їх відділеннями) є територія, на яку поширюється компетенція відповідного міжрегіонального управління. Міністерство юстиції України та його міжрегіональні управління за дорученням здійснюють такі види перевірок: планова перевірка діяльності судового експерта; позапланова перевірка діяльності судового експерта; перевірка відповідності робочого місця Планова перевірка діяльності судового експерта проводиться один раз на три роки. Позапланова перевірка діяльності судового експерта та перевірка відповідності робочого місця проводяться за потреби (п. 1-3 р.IV Інструкції).

 Планова перевірка діяльності судового експерта проводиться на підставі графіка проведення планових перевірок діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ (далі – Графік перевірок), який складається Міністерством юстиції України за формою, наведеною у додатку 6 до Інструкції.

Графік перевірок затверджується щороку керівником структурного підрозділу Міністерства юстиції України, на який покладено функції організаційно-управлінського та науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності. Міжрегіональні управління можуть надавати пропозиції до Графіка перевірок. Графік перевірок оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України не пізніше 01 лютого року, в якому проводитимуться перевірки. За потреби до Графіка перевірок можуть вноситися зміни, що затверджуються керівником структурного підрозділу Міністерства юстиції України, на який покладено функції організаційно-управлінського та науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності, та оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України протягом 5 календарних днів після їх затвердження (п. 5,6 р.IV Інструкції).

Позапланова перевірка діяльності судового експерта проводиться:

·  з метою визначення стану реалізації судовим експертом рекомендацій щодо усунення недоліків, виявлених під час проведення планової перевірки (у межах питань, щодо яких було надано рекомендації);

·  у випадку неодноразового застосування протягом року дисциплінарного стягнення до судового експерта (у межах питань, які передбачені предметом планової перевірки);

·  у разі надходження заяви судового експерта про проведення позапланової перевірки (у межах питань, визначених у заяві судового експерта про проведення позапланової перевірки) (п. 5, 9 р.IV Інструкції).

Перевірка відповідності робочого місця проводиться на підставі заяви особи, яка має намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта з відповідної експертної спеціальності. Строк розгляду заяви становить 14 календарних днів. За результатами розгляду заяви особу, яка її подала, повідомляють про дату та час проведення перевірки відповідності робочого місця. (п. 5, р.IV Інструкції).  Термін дії акта відповідності робочого місця становить 12 місяців з дня його складання (абз. 6 п. 9 р. III Інструкції).

Водночас відповідно до наказу Міністерства  юстиції України від 14.03.2022 №1138/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2022 за №326/37662 (зі змінами, внесеними згідно з  Наказом Міністерства юстиції №2344/5 від 10.06.2022), зупинено проведення планових перевірок діяльності атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, позапланових контрольних перевірок діяльності судових експертів та перевірок відповідності робочого місця, розпочатих відповідно до Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 року № 3505/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 року за № 1431/20169, на період до останнього календарного дня (включно) місяця, в якому буде припинено чи скасовано воєнний стан. Перевірка відповідності робочого місця може бути проведена в районах, у яких не проводяться воєнні (бойові) дії або які не перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), у разі надходження заяви щодо проведення такої перевірки від особи, яка має намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта з відповідної експертної спеціальності.

Строк проведення будь-якого виду перевірок становить не більше 30 календарних днів.

Судовий експерт попереджається про перевірку за 10 календарних днів до початку її проведення. Повідомлення про проведення перевірки складається за зразком згідно з додатком 7 до Інструкції. Повідомлення про проведення перевірки надсилається судовому експерту рекомендованим поштовим відправленням за місцезнаходженням його робочого місця та/або шляхом використання технічних засобів телекомунікаційного зв’язку за наявними в державному Реєстрі атестованих судових експертів контактними даними. У разі надходження повідомлення про проведення перевірки на адресу юридичної особи, у складі якої працює судовий експерт, її керівник зобов’язаний невідкладно довести до відома судового експерта дату проведення перевірки. Так, у новій редакції Інструкції, виключено пункт про обов’язкове повідомлення судового експерта про проведення перевірки рекомендованим поштовим відправленням (п. 12, 13 р.IV Інструкції).

Під час перевірки судових експертів комісія має право: безперешкодно заходити до приміщення, де розміщене робоче місце судового експерта; ознайомлюватись із документами, які є предметом перевірки; отримувати копії документів, які є предметом перевірки (у межах, установлених законом); отримувати від судового експерта пояснення щодо його діяльності. (п. 13 р. IV  Інструкції)

За наявності об’єктивних підстав, які унеможливлюють проведення перевірки, що підтверджується відповідним документом, строки перевірки переносяться. Документ, що підтверджує обставини, які унеможливлюють проведення перевірки, судовий експерт зобов’язаний надати органу, що проводитиме перевірку, протягом 2-х робочих днів з дня отримання повідомлення про проведення перевірки, але не пізніше 3-х робочих днів до дня початку проведення перевірки. Перенесення строків перевірки здійснюється на підставі наказу, що видає орган, що проводить перевірку (п. 19 р. IV  Інструкції).

Після завершення процедури перевірки (планової, позапланової, перевірки відповідності робочого місця), за результатами її проведення, складається акт. Акт оформляється не пізніше 10 календарних днів з дати закінчення перевірки. У разі проведення перевірки діяльності судового експерта Міністерством юстиції України акт складається у двох примірниках. У разі проведення перевірки діяльності судового експерта за дорученням Міністерства юстиції України міжрегіональним управлінням акт складається у трьох примірниках (п. 18 р. IV Інструкції).

У разі ж ухилення судового експерта від проведення перевірки та/або перешкоджання ним проведенню перевірки про також складається акт. Ухилення судового експерта від проведення перевірки його діяльності та/або перешкоджання ним проведенню перевірки є підставами для порушення питання про притягнення судового експерта до дисциплінарної відповідальності (п. 20 р. IV Інструкції).

Якщо за результатами перевірки діяльності судового експерта виявлено недоліки, які можуть бути усунуті, Міністерство юстиції України надсилає судовому експерту лист із вимогою та строком їх усунення. Для організації та проведення (за потреби) позапланової перевірки копія листа надсилається до міжрегіонального управління, яким здійснювалась перевірка за дорученням Міністерства юстиції України (п. 21 р.IV Інструкції).

Також варто звернути увагу, що Додатки 5-7 до Інструкції викладені у новій редакції.