Збільшити розмір шрифту

17.11.2022

Головна | Новини

Право внутрішньо переміщених осіб на отримання пільгових іпотечних кредитів

Статтею 17 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014  №1706-VII гарантовано сприяння держави в наданні внутрішньо переміщеним особам кредитів на придбання земельних ділянок, придбання та будівництво житла.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 №451 (зі змінами) врегульовано питання надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW).

Постанова визначає Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам” та Порядок пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW).

Ціллю використання бюджетних коштів є забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом. Бюджетні кошти спрямовуються на надання внутрішньо переміщеним особам пільгових іпотечних кредитів на придбання житла.

Кредит надається Державною спеціалізованою фінансовою установою “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (далі - фінансова установа) на підставі кредитного договору шляхом перерахування коштів кредиту з поточного рахунка фінансової установи в національній валюті на поточний рахунок позичальника, відкритий у банку-агенті. Фінансування придбання житла здійснюється виключно у безготівковій формі у національній валюті за письмовим розпорядженням фінансової установи шляхом перерахування коштів з поточного рахунка позичальника на поточний рахунок продавця після підписання сторонами договору купівлі-продажу житла.

Право на отримання кредиту мають особи, на яких поширюється дія Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.

Відсоткова ставка за кредитами встановлюється у розмірі 3 % річних. Періодичність повернення кредиту та сплати відсотків визначається у кредитному договорі.

Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, у розмірі 1,6 % річних за користування кредитом, нарахована пеня, інші платежі, передбачені кредитним договором, надходять на поточний рахунок у національній валюті, відкритий фінансовою установою у банку-агенті, і одночасно спрямовуються на подальше надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам.

На покриття операційних витрат фінансової установи, пов’язаних з обслуговуванням кредитів, наданих відповідно до Порядку, спрямовуються кошти у розмірі 1,4 % річних, що сплачуються позичальником за користування кредитом на поточний рахунок у національній валюті, відкритий фінансовою установою у банку-агенті.

Пільговий іпотечний кредит надається переможцям з числа кандидатів.

Переможець - кандидат, визначений шляхом випадкового вибору, який проводиться за допомогою генератора випадкових чисел із застосуванням програмного забезпечення, як такий, що отримає пільговий іпотечний кредит;

Пільговий іпотечний кредит – це грантові кошти, що надаються відповідно до Порядку переможцю за цільовим призначенням на придбання житла у розмірі та на умовах, установлених кредитним договором, забезпеченням виконання зобов’язань за яким є іпотека нерухомого майна, і що підлягають поверненню в порядку і строки, визначені договором.

Об’єктом кредитування може бути квартира у багатоквартирному житловому будинку або одноквартирний житловий будинок за умови, що такий багатоквартирний або одноквартирний житловий будинок прийнято в експлуатацію не більше ніж 50 років тому чи реконструйовано не більше ніж 35 років тому. Об’єкт кредитування не повинен бути розміщений на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), або на території, визначеній тимчасово окупованою відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”.

Кредит надається на строк до 30 років, але не більше ніж до досягнення позичальником на дату повного виконання зобов’язань за кредитним договором віку 65 років (включно).

Переможці самостійно обирають об’єкти, які можуть бути придбані за кошти кредиту.

Кредит відповідно до Порядку надається виходячи:

- з нормативної площі житла, яка становить 52,5 кв. метра на сім’ю з однієї особи  чи сім’ю з двох осіб та додатково 21 кв. метр на кожного наступного члена сім’ї;

- з договірної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту за місцем розташування об’єкта, на придбання якого надається кредит, але не більше граничної вартості 1 кв. метра.

Гранична сума кредиту не може перевищувати суму, отриману шляхом множення нормативної площі житла на граничну вартість 1 кв. метра. Вартість об’єкта кредитування, що перевищує граничну суму кредиту, сплачується позичальником за власний рахунок.

Переможець не пізніше ніж у день укладення кредитного договору вносить на свій поточний рахунок, відкритий в банку-агенті, кошти в розмірі не менше 6 % вартості житла та кошти за площу та вартість житла, що перевищує нормативну в разі її наявності. За бажанням переможця розмір власного внеску може бути збільшено.

Кредит, що надається відповідно до Порядку, є прямим, адресним (цільовим). Такий кредит здійснюється у межах наявних коштів гранту та надається лише один раз.

Кредит надається за умови:

1) відсутності у переможця та у членів сім’ї переможця на праві власності житлової площі (крім житлової нерухомості, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою, та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування, або на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджений наказом Мінреінтеграції;

2) підтвердження переможцем своєї платоспроможності, якщо за умови сплати щомісячного платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням відсотків залишок середньомісячного доходу переможця та повнолітніх членів сім’ї не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум (загальний показник), визначений законодавством на відповідний період, з розрахунку на кожного члена сім’ї (за винятком всіх обов’язкових платежів (податків та зборів);

3) згоди на доступ фінансової установи до кредитної історії переможця та/або на передачу до бюро інформації про кредитний правочин з фінансовою установою (згоди на збір, зберігання, використання та поширення через бюро інформації про нього, яка визначена пунктами 1 і 2 частини першої статті 7 Закону України “Про організацію формування та обігу кредитних історій”);

4) внесення переможцем на особистий рахунок коштів, визначених абзацом восьмим пункту 4 цього Порядку.

Кредит не може бути наданий особам, які або члени сім’ї яких за рахунок бюджетних коштів отримали державну підтримку/грошову компенсацію/кредити на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла. Дія цього пункту не поширюється на випадки, коли за рахунок державної підтримки/грошової компенсації/кредитів на пільгових умовах збудовано/будувалося або придбано житло, доступ до якого обмежено та яке розташоване на території, що є тимчасово окупованою відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, та/або на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування, або на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджений наказом Мінреінтеграції.

Заява про намір отримати кредит (далі - заява) подається заявником під час особистого звернення до регіонального управління фінансової установи або в електронній формі через Портал Дія.

Заява в електронній формі через Портал Дія подається заявником, який пройшов автентифікацію з використанням інтегрованої системи автентифікації, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника.

Реєстр кандидатів на отримання кредиту формується в алфавітному порядку. Кожному кандидату присвоюється індивідуальний номер в реєстрі.

Відбір переможців з числа кандидатів здійснюється шляхом випадкового вибору за допомогою генератора випадкових чисел із застосуванням програмного забезпечення, що відповідає вимогам законодавства щодо захисту персональних даних.

Процедура відбору відбувається у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на чотири місяці за умови фактичного надходження коштів гранту на рахунок фінансової установи.

Перелік переможців проведеного відбору публікується на офіційному веб-сайті фінансової установи. Повідомлення надсилається одним із доступних способів, що зазначений кандидатом у заяві, зокрема засобами телефонного зв’язку або на адресу електронної пошти.

Для отримання кредиту переможець подає до регіонального управління фінансової установи такі документи:

- заяву про надання кредиту;

- копії паспортів громадянина України переможця та повнолітніх членів його сім’ї, за технічної можливості – е-паспорт, що є відображенням в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, документів (відомостей, даних) про реєстрацію через Портал Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія;

- у разі відсутності у паспорті громадянина України відомостей про зареєстроване місце проживання - витяг з реєстру територіальної громади, виданий відповідно до Закону України “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні” (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованій російською федерацією території України);

- копії реєстраційного номера облікової картки платника податків або за наявності технічної можливості документів (відомостей, даних) про реєстраційний номер облікової картки платника податків через Портал Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність у власності житла;

- документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідку з місця роботи та відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються контролюючими органами, повнолітніх членів сім’ї переможця, а також інші документи, що підтверджують доходи членів сім’ї переможця, у разі потреби);

- письмову згоду кожного повнолітнього члена сім’ї, на якого розраховується розмір кредиту, щодо включення його у розрахунок розміру кредиту (в довільній формі);

- документи (у разі наявності), що підтверджують родинні стосунки між особами, на яких розраховується розмір кредиту, які проживають або зареєстровані разом з переможцем, за наявності технічної можливості - е-свідоцтво про народження, що є відображенням в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, через Портал Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія;

- попередній договір про придбання житла;

- копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи переможця та відповідних довідок членів його сім’ї або за наявності технічної можливості - електронних довідок, що є відображенням в електронному вигляді інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи.

Якщо переможцем не подано до регіонального управління фінансової установи заяву про надання кредиту з доданням відповідних документів, зазначених у цьому пункті, регіональне управління фінансової установи складає акт про неявку особи та неподання заяви про надання кредиту.

Переможці, які подали заяву про відмову від отримання кредиту та/або щодо яких складено акт, втрачають право на отримання кредиту за своїм індивідуальним номером у реєстрі, проте може повторно зареєструватися в реєстрі. При цьому індивідуальний номер інших кандидатів зберігається.

Знищення або пошкодження об’єкта кредитування, на який надано кредит, що відбулося починаючи з 24.02.2022 р. внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, є підставою для надання позичальнику відстрочення платежів за кредитом, протягом якого позичальник може звільнятися від сплати платежу з погашення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом, за умови, що такий громадянин подав інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, відповідно до Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2022 р. №380 “Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації”.

Якщо підставою для встановлення відстрочення платежів за кредитом є:

- знищення об’єкта нерухомого майна, таке відстрочення встановлюється до моменту отримання громадянином компенсації (відшкодування майнової шкоди) за знищений об’єкт нерухомого майна в порядку, визначеному законодавством.

- пошкодження об’єкта нерухомого майна, таке відстрочення встановлюється строком до одного року з можливістю пролонгації такого строку згідно з рішеннями фінансової установи та з урахуванням ступеня та обсягів пошкодження, що підтверджуються звітом за результатами обстеження пошкоджених об’єктів, складеним відповідно до вимог Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. № 257.

Набуття та реєстрація позичальником права власності на придбане за рахунок кредиту житло здійснюється згідно із законодавством.

З метою забезпечення погашення кредиту між фінансовою установою та позичальником відповідно до умов кредитного договору укладається договір про іпотеку придбаного житла. Іпотека припиняється у разі припинення зобов’язання позичальника за кредитним договором. Якщо будівля (споруда), що передається в іпотеку, розташована на земельній ділянці, яка належить іпотекодавцю на праві власності, така будівля (споруда) підлягає передачі в іпотеку разом із земельною ділянкою, на якій вона розташована.

Страхуванню у період виконання зобов’язання за кредитом підлягає:

- придбане з використанням кредитних коштів житло;

- позичальник від нещасного випадку.

Страхування позичальника від нещасного випадку та страхування предмета іпотеки здійснюються позичальником з дотриманням умов кредитного договору.

У разі смерті позичальника усі його права і зобов’язання за кредитним договором та договором про іпотеку передаються до спадкоємця з оформленням відповідних договорів. Спадкоємець за заповітом чи за законом відповідно до частини першої статті 1268 Цивільного кодексу України має право прийняти спадщину або не прийняти її.