Збільшити розмір шрифту Одесский форум

Строк розгляду заяв

Заява на реєстрацію ЗМІ розглядається у місячний строк з дня її одержання - згідно Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації,  затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006  N 12/5

 

За результатами розгляду заяви приймається одне з  таких
рішень:

1) про державну реєстрацію;

2) про відмову в державній реєстрації;

3) про  зупинення  строку   розгляду   заяви   про   державну реєстрацію;

4) про визнання недійсним свідоцтва про  державну  реєстрацію друкованого ЗМІ.

     У    разі    виявлення    відсутності   (неточного   або неправильного зазначення)  в  заяві  відомостей, реєструвальний орган у десятиденний  строк  письмово   повідомляє   про   це   засновника (співзасновників).

Відмова  в  державній реєстрації друкованого ЗМІ можлива
виключно з підстав,  установлених статтею 15 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 року N 2782-XII, а саме:

    1) якщо назва друкованого ЗМІ,  його програмні цілі  (основні принципи)  або  тематична  спрямованість  суперечать статтям 3,  4 Закону ;

   2) якщо  реєструвальним  органом  уже раніше видане свідоцтво друкованому ЗМІ з  тією  самою  назвою,  за  винятком  видань,  що виходять різними мовами;

    3) якщо заяву  подано  до  закінчення  року  з  дня  набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого ЗМІ.

Зупинення  строку розгляду заяви про державну реєстрацію
допускається реєструвальним органом не більше ніж на  три  місяці,
якщо:

     1) засновник  (співзасновники)   не   подав(ли)   до   органу реєстрації всі документи, якими підтверджуються його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність;

     2) між  співзасновниками  не  укладено  установчого договору, передбаченого статтею 9 Закону;

     3) виникли    обставини,    за    яких   з   незалежних   від реєструвального  органу  причин  своєчасне  проведення   державної реєстрації    неможливе    (невідповідність   поданих   документів законодавству України, наявність ухвали суду про заборону розгляду заяви конкретних засновників або конкретного друкованого ЗМІ, якщо внаслідок  ухвалення  реєструвального   органом   рішення   будуть порушені права і свободи фізичних чи юридичних осіб тощо).

Зупинений  строк розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого  ЗМІ  поновлюється  з  дня,  коли   заявник   письмово повідомить   реєструвальний   орган   про   усунення   причин,  що перешкоджали державній реєстрації видання.

У   разі   неподання   засновником   (співзасновниками) протягом   трьох  місяців  письмового  повідомлення  про  усунення причин,   що   перешкоджали    державній    реєстрації    видання, реєструвальний  орган  залишає  заяву  без  розгляду  та  письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).