Збільшити розмір шрифту Одесский форум

Перелік необхідних документів, які подаються заявником для державної реєстрації (перереєстрації) друкованого засобу масової інформації

Для державної реєстрації друкованих ЗМІ подається:

І. Заява. (заява про державну реєстрацію друкованих  ЗМІ,  додатків до них у вигляді видань газетного та журнального типу подається до реєструвального органу  засновником  (співзасновниками)  на  кожне видання окремо в друкованому вигляді державною мовою. Про державну реєстрацію друкованого видання,  випуск якого передбачено кількома мовами одночасно (паралельними випусками), подається одна заява).

У заяві про  державну  реєстрацію  друкованого  ЗМІ  (далі  - заява) мають бути вказані:

     1) засновник (співзасновники) видання (якщо засновником є юридична особа - зазначаються її повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; якщо засновником є фізична особа - зазначаютьсяпрізвище, ім'я (по батькові - за наявності), громадянство, адреса реєстрації місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;

     пов’язана особа (особи):

     якщо пов’язаною особою є юридична особа, засновник наводить її повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи;

     якщо пов’язаною особою є фізична особа, зокрема: чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими засновник здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації, засновник наводить прізвище, ім’я, по батькові цієї особи, її громадянство та родинний зв'язок із засновником, її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;

     2) вид видання (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест тощо);

     3) назва видання (мовою/мовами, якою/якими виходитиме у світ);

         - назва видання іноземною мовою або мовою національних меншин повинна відповідати назві державною мовою;

         - якщо назву видання викладено тільки іноземною мовою або тільки мовою національних меншин, поряд вказується переклад назви на державну мову, за винятком випадку, коли у назві використовується зареєстрований знак для товарів та послуг;

         - якщо друкований засіб масової інформації є додатком до іншого зареєстрованого видання, поряд з його назвою вказується назва основного видання;

     4) мова/мови видання (одномовне, кількома мовами одночасно (паралельними випусками), змішаними мовами (декількома мовами в одному випуску);

     5) сфера розповсюдження (місцева - у межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів, одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій; регіональна - дві та більше областей, міста Київ або Севастополь і область, Автономна Республіка Крим і область; загальнодержавна - у межах України; зарубіжна - за межами України);

     6) програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість (їх стисла характеристика: розвиток освіти, підвищення рівня духовності, розвиток дозвілля, інформування населення з певних питань та ін.), а також категорія читачів (верстви населення, на які розраховане видання: усе населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, інваліди, студенти, працівники певної галузі, науковці, педагоги тощо);

    7) передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання;

    8) юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та його (їх) банківські реквізити (для фізичних осіб - у разі наявності);

    9) місцезнаходження редакції.

У заяві   також   указуються   відомості,  які  вносяться  до
свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ:

     1) статус видання (вітчизняне - друкований ЗМІ, у якого засновником виступають українська/і/ юридична/і/ та/або фізична/і/ особа/и/; спільне - друкований засіб масової інформації, створений за участю іноземної/их/ юридичної/их/ та/або фізичної/их/ особи/осіб/);

     2) вид видання за цільовим призначенням (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне /понад 40 відсотків обсягу одного номера - реклама/, інформаційне, для дітей тощо).

 

ІІ. Реєструвальний  орган має право зажадати від засновника (співзасновників)   подання   документів,   якими  підтверджується цивільна    правоздатність,   цивільна   дієздатність   засновника (співзасновників).

Для юридичної особи такими документами є:

     1) засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі;

     2) протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом згідно з вимогами статті 8 Закону;

     3) установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа);

     4) довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлювальними документами).

Для фізичної   особи   таким   документом  є  копія  паспорта (сторінок,  що містять інформацію про громадянство  та  реєстрацію місця проживання фізичної особи).

Установчі документи,  складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації разом з їх перекладом  на  українську  мову,  засвідчені  в  установленому порядку.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ :

Відповідно до статті 16 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (далі - Закон) засновник (співзасновник) зберігає право розпочати випуск друкованого засобу масової інформації протягом одного року з дня одержання свідоцтва. В разі пропуску цього строку, реєструючий орган приймає рішення про визнання свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації таким, що втратило чинність.

Підтвердженням виходу в світ друкованого засобу масової інформації, як встановлено статтею 33 Закону, є контрольні примірники періодичних видань.

Контрольні примірники періодичних і такі, що продовжуються видань відразу після надрукування безоплатно надсилаються редакцією засновникові (співзасновникам) і реєструючому органу, відповідно до вимог Закону, Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 21.02.2006 №12/5, та постанови Кабінету Міністрів України Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів від 10.05.2002 № 608.