Збільшити розмір шрифту Одесский форум

Положення про відділ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)

від 28.12.2019 № 35/03-08

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ банкрутства

Південного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м. Одеса)

 

І. Загальні положення

 1. Відділ банкрутства (далі – Відділ) є структурним підрозділом Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), на який покладено повноваження державного органу з питань банкрутства.

 2. Відділ підпорядковується у своїй діяльності начальнику та першому заступнику Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м. Одеса), який безпосередньо контролює та координує роботу Відділу відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

3. До складу Відділу входять: сектор з питань банкрутства у Миколаївській області та сектор з питань банкрутства у Херсонській області.

 4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері банкрутства, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

5. Відділ має круглу негербову печатку зі своїм найменуванням.

6. Положення набирає чинності з моменту його затвердження. Зміни, доповнення до нього можуть бути внесені начальником Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за власною ініціативою або за ініціативою начальника Відділу, у разі зміни назви структурного  підрозділу або зміни його функцій тощо.

 

ІІ. Основні завдання Відділу

1. Забезпечення реалізації державної правової політики у сфері банкрутства.

2. Внесення на розгляд Міністерству юстиції України пропозицій щодо формування та реалізації політики у сфері банкрутства.

 

ІІІ. Основні функції Відділу

1. Узагальнює практику застосування законодавства з питань банкрутства, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Міністерства юстиції України.

2. Сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків.

3. Забезпечує належне ведення реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

4. Здійснює контроль за наповненням реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство арбітражними керуючими.

5. Забезпечує виконання 100 % доручень Міністерства юстиції України щодо контролю за діяльністю арбітражних керуючих.

6. Забезпечує належне представництво Міністерства юстиції України як державного органу з питань банкрутства у судах та представницьких органах кредиторів щодо боржників (державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків).

7. Забезпечує виконання 100 % доручень Міністерства юстиції України щодо реалізації державної правової політики у сфері банкрутства.

8. Організовує проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства при відкритті провадження у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків.

9. Готує на запит суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

10. Бере участь в організації підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

11. Бере участь у підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих.

12. Здійснює контроль (нагляд) за дотриманням законодавства з питань банкрутства, вживає заходів для запобігання порушенням у сфері банкрутства та приймає відповідні обов’язкові до виконання рішення.

13. Звітує перед Департаментом з питань банкрутства Міністерства юстиції України та керівництвом Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) про проведену роботу.

14. За дорученням Міністерства юстиції України представляє інтереси Міністерства юстиції України як державного органу з питань банкрутства в адміністративних судах всіх рівнів при розгляді адміністративних справ з питань анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, дій (бездіяльності) посадових осіб та інших рішень.

15. Представляє інтереси Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) з питань оскарження арбітражними керуючими дій (бездіяльності) посадових осіб, рішень, у тому числі приписів про недопущення повторних порушень та розпоряджень про усунення порушень, винесених Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Одеса).

16. За дорученням Міністерства юстиції України представляє інтереси інших міжрегіональних  управлінь юстиції з питань оскарження арбітражними керуючими дій (бездіяльності) посадових осіб, рішень, у тому числі приписів про недопущення повторних порушень та розпоряджень про усунення порушень, винесених міжрегіональними управліннями юстиції.

17. Здійснює інші повноваження, віднесені до компетенції Відділу, передбачені чинним законодавством України.

 

ІV. Права та обов’язки Відділу

1. Відділ має право:

1) Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до його компетенції.

2) Взаємодіяти зі структурними підрозділами Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), підпорядкованими установами, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

3) За погодженням з керівником державної служби брати участь                         у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань віднесених             до компетенції Відділу.

4) Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції                         (м. Одеса) та його підпорядкованих структурних підрозділів інформацію, матеріали, необхідні для здійснення покладених на Відділ завдань.

5) Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності                       та їх посадових осіб.

6) За дорученням керівника державної служби представляти Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса) в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

7) Проводити наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, комісії, у тому числі постійно діючі, робочі групи тощо) для здійснення покладених на Відділ завдань.

8) Покладення на Відділ завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань віднесених до компетенції Відділу не допускається.

2. Відділ зобов’язаний:

1) Забезпечувати реалізацію повноважень Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) у сфері банкрутства.

2) Належним чином виконувати приписи чинного законодавства України з питань банкрутства, у тому числі накази Міністерства юстиції України, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м. Одеса), завдання і доручення Міністерства юстиції України, начальника та заступників начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), інших органів влади в межах компетенції.

 

V. Керівництво Відділу

1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

2. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б»  чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно  від форми власності не менше двох років, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра в галузі знань «Право» та яка вільно володіє державною мовою. Посада начальника Відділу відноситься до категорії «Б» посад державної служби.

3. Начальник Відділу:

1) визначає повноваження працівників, розподіляє між ними обов'язки та визначає ступінь відповідальності;

2) розробляє посадові інструкції працівників Відділу та надає їх на затвердження начальнику Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса);

3) забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни працівниками Відділу, готує пропозиції стосовно заохочення, а в разі необхідності, притягнення працівників Відділу до дисциплінарної відповідальності;

4) надає консультативну, інформаційну допомогу працівникам Відділу, контролює хід та правильність виконання ними завдань;

5) проводить оперативні наради з питань, що пов’язані з діяльністю Відділу;

6) звітує перед Департаментом з питань банкрутства Міністерства юстиції України та начальником Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) про виконання покладених на Відділ завдань та функцій;

7) організовує розгляд та виконання документів, які надходять до Відділу;

8) бере участь у нарадах за участю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності з питань, що відносяться до компетенції Відділу;

9) за дорученням Міністерства юстиції України та начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) представляє інтереси Міністерства юстиції України та Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) у місцевих та апеляційних господарських судах, як учасник справ про банкрутство, та в адміністративних судах всіх рівнів з питань анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, дій (бездіяльності) посадових осіб та інших рішень;

10) координує роботу Відділу з іншими структурними підрозділами Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та установами юстиції області з питань, віднесених до компетенції Відділу;

11) несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4. На період відсутності начальника Відділу (відпустка, відрядження, хвороба тощо), виконання обов’язків покладається на заступника начальника Відділу або іншу особу, визначену наказом Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

 

VІ. Організація роботи Відділу

1. Чисельність працівників Відділу визначається Міністерством юстиції України під час затвердження зведеної структури та штатної чисельності Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

2. Положення про Відділ затверджується начальником Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

3. Працівники Відділу здійснюють свої повноваження на підставі посадових інструкцій, затверджених начальником Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) відповідно до цього Положення.

4. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та щоквартальних планів роботи Відділу.

5. Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса) створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативно – правовими актами і довідковими матеріалами з питань віднесених до компетенції Відділу.

 

VІІ. Взаємовідносини Відділу

1. Відділ взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до компетенції Відділу.

2. Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), з питань, віднесених до компетенції Відділу.

 

 

Начальник відділу банкрутства

Південного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м. Одеса)                                                                                                                                                         О.М. Іллін