Збільшити розмір шрифту Одесский форум

Положення про Управління банкрутства

                                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Південного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Одеса)

від 14.04.2021 №197/03-08

                                                                      
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Управління банкрутства
Південного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Одеса)
 
І. Загальні положення
1. Управління банкрутства Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (далі – Управління банкрутства) є структурним підрозділом Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (далі – управління юстиції), на який покладено повноваження державного органу з питань банкрутства.
2. Управління банкрутства підпорядковується у своїй діяльності начальнику управління юстиції, який безпосередньо контролює та координує роботу Управління банкрутства відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 
3. До складу Управління банкрутства входять наступні підрозділи: 
- Центральний відділ з питань банкрутства;
- відділ з питань банкрутства в Одеській області;
- відділ з питань банкрутства у Херсонській області.
4. У своїй діяльності Управління банкрутства керується Конституцією України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері банкрутства, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами.
5. Управління банкрутства має круглу негербову печатку зі своїм найменуванням.
6. Положення набирає чинності з моменту його затвердження. Зміни, доповнення до нього можуть бути внесені начальником управління юстиції за власною ініціативою або за ініціативою начальника Управління банкрутства, у разі зміни назви структурного  підрозділу або зміни його функцій тощо.
 
ІІ. Основні завдання Управління банкрутства
1. Реалізація державної політики з питань банкрутства, у тому числі сприяння умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків.
2. Внесення на розгляд начальнику управління юстиції пропозицій щодо формування та реалізації політики у сфері банкрутства для подальшого їх надсилання до Міністерства юстиції України.
 
ІІІ. Основні функції Управління банкрутства
1. Узагальнює практику застосування законодавства з питань банкрутства, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Міністерству юстиції України.
2. Сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків.
3. Здійснює формування Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, Єдиного реєстру арбітражних керуючих України та контроль за наповненням цих Єдиних реєстрів арбітражними керуючими.
4. Здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих.
5. Здійснює контроль за наповненням реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство арбітражними керуючими.
6. Бере участь за дорученням Мін’юсту у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні обов’язки учасника у справі про банкрутство.
7. Забезпечує виконання 100 % доручень Міністерства юстиції України щодо реалізації державної правової політики у сфері банкрутства.
8. Організовує проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства при відкритті провадження у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків.
9. Готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.
10. Бере участь в організації підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.
11. Схвалює номенклатуру справ арбітражного керуючого, забезпечує зберігання та передання до архівної установи в установлених законодавством випадках справ (документів) поточного діловодства та архіву арбітражного керуючого.
12. Бере участь у підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих.
13. Звітує перед Департаментом з питань банкрутства Міністерства юстиції України та керівництвом Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) про проведену роботу.
14. За дорученням Міністерства юстиції України представляє інтереси Міністерства юстиції України як державного органу з питань банкрутства в адміністративних судах всіх рівнів при розгляді адміністративних справ з питань анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, дій (бездіяльності) посадових осіб та інших рішень.
15. Представляє інтереси управління юстиції з питань оскарження арбітражними керуючими дій (бездіяльності) посадових осіб, рішень, у тому числі приписів про недопущення повторних порушень та розпоряджень про усунення порушень, винесених управлінням юстиції.
16. За дорученням Міністерства юстиції України представляє інтереси інших міжрегіональних  управлінь юстиції з питань оскарження арбітражними керуючими дій (бездіяльності) посадових осіб, рішень, у тому числі приписів про недопущення повторних порушень та розпоряджень про усунення порушень, винесених міжрегіональними управліннями юстиції.
17. Здійснює інші повноваження, віднесені до компетенції Управління банкрутства, передбачені чинним законодавством України.
 
ІV. Права та обов’язки Управління банкрутства
1. Управління банкрутства має право:
1) Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до його компетенції.
2) Взаємодіяти зі структурними підрозділами управління юстиції, підпорядкованими установами, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.
3) За погодженням з керівником державної служби брати участь                         у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань віднесених             до компетенції Управління банкрутства.
4) Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб управління юстиції та його підпорядкованих структурних підрозділів інформацію, матеріали, необхідні для здійснення покладених на Управління банкрутства завдань. 
5) Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності                       та їх посадових осіб. 
6) За дорученням керівника державної служби представляти управління юстиції в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.
7) Проводити наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, комісії, у тому числі постійно діючі, робочі групи тощо) для здійснення покладених на Управління банкрутства завдань.
8) Покладення на Управління банкрутства завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань віднесених до компетенції Управління банкрутства, не допускається.
2. Управління банкрутства зобов’язане:
1) Забезпечувати реалізацію повноважень управління юстиції у сфері банкрутства.
2) Належним чином виконувати приписи чинного законодавства України з питань банкрутства, у тому числі накази Міністерства юстиції України, управління юстиції, завдання і доручення Міністерства юстиції України, начальника та заступників начальника управління юстиції, інших органів влади в межах компетенції.
 
V. Керівництво Управління банкрутства
1. Управління банкрутства очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління юстиції.
2. На посаду начальника Управління банкрутства призначається особа, яка має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б»  чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно  від форми власності не менше двох років, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра в галузі знань «Право» та яка вільно володіє державною мовою. Посада начальника Управління банкрутства відноситься до категорії «Б» посад державної служби. 
3. Начальник Управління банкрутства:
1) організовую планування роботи управління та підпорядкованих відділів та забезпечує виконання покладених на Управління банкрутства завдань і функцій;
1) визначає розподіл обов’язків між працівниками Управління банкрутства, координує та контролює їх діяльність;
2) розробляє посадові інструкції працівників Управління банкрутства та надає їх на затвердження начальнику управління юстиції;
3) забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни працівниками Управління банкрутства, готує пропозиції стосовно заохочення, а в разі необхідності, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників державного органу;
4) надає консультативну, інформаційну допомогу працівникам Управління банкрутства, контролює хід та правильність виконання ними завдань;
5) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Управління банкрутства;
6) звітує перед Департаментом з питань банкрутства Міністерства юстиції України та начальником управління юстиції про виконання покладених на Управління банкрутства завдань та функцій;
7) організовує розгляд та виконання документів, які надходять до Управління банкрутства;
8) бере участь у нарадах за участю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності з питань, що відносяться до компетенції Управління банкрутства;
9) бере участь за дорученням Мін’юсту у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні обов’язки учасника у справі про банкрутство;
10) за дорученням Мін’юсту та начальника управління юстиції представляє інтереси Мін’юсту та управління юстиції в адміністративних судах всіх рівнів з питань анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, дій (бездіяльності) посадових осіб та інших рішень;
11) несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Управління  завдань та здійснення ним своїх функцій;
12) здійснює інші функції, передбачені законодавством.
4. На період відсутності начальника Управління банкрутства (відпустка, відрядження, хвороба тощо), виконання обов’язків покладається на заступника начальника Управління банкрутства або іншу особу, визначену наказом управління юстиції.
 
VІ. Організація роботи Управління банкрутства
1. Чисельність працівників Управління банкрутства визначається Міністерством юстиції України під час затвердження зведеної структури та штатної чисельності управління юстиції.
2. Положення про Управління банкрутства затверджується начальником управління юстиції. 
3. Працівники Управління банкрутства здійснюють свої повноваження на підставі посадових інструкцій, затверджених начальником управління юстиції.
4. Управління банкрутства здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи управління юстиції та щоквартальних планів роботи Управління банкрутства.
5. Управління юстиції створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників Управління банкрутства, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативно – правовими актами і довідковими матеріалами з питань віднесених до компетенції Управління банкрутства.
 
VІІ. Взаємовідносини Управління банкрутства
1. Управління банкрутства взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до компетенції Управління банкрутства.
2. Управління банкрутства взаємодіє з іншими структурними підрозділами управління юстиції, з питань віднесених до компетенції управління.
 
 
В.о. начальника Управління 
банкрутства Південного 
міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Одеса)                                            Іллін О.М.