Найпоширеніші запитання

Бажаєш задати питання прямо зараз?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Які терміни розгляду звернень громадян?

 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Плата за розгляд звернень громадян не справляється.

 

Інформує відділ організаційної роботи,
документування та контролю
Головного територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Як формити запит на отримання публічної інформації?

 

Запит на отримання публічної інформації може бути поданий в усній або письмовій формі шляхом подання його особисто або надіслати поштою, в тому числі електронною, або телефаксом, або по телефону на вибір запитувача.

Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі, але в ньому обов’язково треба зазначити:

прізвище, ім’я, по батькові (для юридичних осіб - найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

 

Інформує відділ організаційної роботи,
документування та контролю
Головного територіального управління
юстиції в Одеській області

 

 

Вимоги до особи, яка бажає вступити на державну служби до Головного територіального управління юстиції в Одеській області?

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про державну службу», право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче: магістра - для посад категорій «А"» і «Б"»; бакалавра, молодшого бакалавра - для посад категорії "В".

 На державну службу не може вступити особа, яка: досягла шістдесятип’ятирічного віку; в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку; відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади; піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; має громадянство іншої держави; не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення; підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

 

Інформує Управління персоналу
Головного територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Хто може пройти стажування в Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області?

 

Кожен громадянин України віком до 25 років, який є студентом третього і вище курсів вищих навчальних закладів за спеціальностями галузі знань «Право» або отримав вищу освіту у галузі знань «Право» та не перебуває на посадах державної служби, з метою ознайомлення з функціонуванням державної служби в Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області, може пройти стажування у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу працівників структурних підрозділів Головного територіального управління юстиції в Одеській області.

 

Інформує Управління персоналу
Головного територіального управління
юстиції в Одеській області

 

З чього складається заробітна плата державного службовця?

 

Ст. 50 Закону України «Про державну службу» визначає, що заробітна плата державного службовця складається з: посадового окладу; надбавки за вислугу років; надбавки за ранг державного службовця; виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця; виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою; премії (у разі встановлення).

Також, державним службовцям може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та грошова допомога на оздоровлення.

 

Інформує Управління персоналу
Головного територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Який пакет документів необхідно надати для повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до Головного територіального управління юстиції в Одеській області?

 

Відповідно Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 листопада 2013 року № 2522/5 та Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787 (зі змінами та доповненнями), кошти можуть бути повернуті тільки платнику, який здійснював платіж. Платником може бути як юридична особа, так і фізична.

Фізичній особі, для отримання подання на повернення коштів, необхідно надати наступний пакет документів:

 • ксерокопію паспорта;

 • ксерокопію ідентифікаційного номеру фізичної особи;

 • ксерокопію платіжного документа, який підтверджує перерахування коштів на рахунок Міністерства юстиції;

 • оригінал довідки – підтвердження суб’єкта надання послуг про те, що послуга не надавалась (відповідно до підпункту 3 пункту 5 Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 листопада 2013 року № 2522/5).

Юридичній особі, для отримання подання на повернення коштів, необхідно надати:

 • копію виписки з ЄДР;

 • документ, який посвідчує особу, що представляє інтереси підприємства (довіреність, паспорт, ідентифікаційний номер фізичної особи);

 • ксерокопію платіжного документа, який підтверджує перерахування коштів на рахунок Міністерства юстиції;

 • оригінал довідки – підтвердження суб’єкта надання послуг про те, що послуга не надавалась.

 

Інформує Управління фінансового та
матеріально-технічного забезпечення
Головного територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Що таке безоплатна первинна правова допомога? Які види правових послуг включає в себе?

 

Статтею 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»  передбачено, що безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

 

Інформує Управління реєстрації нормативно-правових
атів, правової роботи та правової освіти
Головного територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Хто надає безоплатну вторинну правову допомогу в місті Одесі?

 

 В місті Одесі створено 4 центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а саме:

 • Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області (м. Одеса, вул. Льва Толстого, 6, телефон: (048) 726-22-23);

 • Перший одеський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 98, 65005, телефон: (048) 732-18-37, (048) 732-18-38);

 • Другий одеський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (м. Одеса, вул. Коблевська, 40, телефон: (048) 726-14-45, (048) 726-14-44);

 • Третій одеський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 1, телефон: (048) 723-19-09, (048) 723-19-29).

Для отримання безоплатної вторинної правової допомоги Ви можете звернутись до будь-якого з вищенаведених центрів.

 

Інформує Управління реєстрації нормативно-правових
атів, правової роботи та правової освіти
Головного територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Де отримати безоплатну первину правову допомогу?

 

Безоплатну первинну правову допомогу Ви можете отримати в Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 34, м. Одеса, Україна, 65007, контактний номер телефону: (048) 705-44-66 (консультування громадян з пн.- чт. з 10:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00 та пт. з 10:00 до 13:00 та з 14:00 до 16:00), «гарача телефонна лінія» 705-18-21.

 

Інформує Управління реєстрації нормативно-правових
атів, правової роботи та правової освіти
Головного територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Що таке спільний заповіт подружжя?

 

Цивільним законодавством встановлено право подружжя скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. Таким є майно, що набуте подружжям під час шлюбу, незалежно від того, що один із них не мав з поважної причини самостійного заробітку. Заповіт подружжя не охоплює всього майна, а стосується лише тієї її частини, яка перебуває у спільній сумісній власності подружжя, тобто придбане подружжям в період перебування у шлюбі та за спільні кошти. Особливістю вказаного різновиду заповіту є те, що в разі смерті одного з подружжя, частка у праві спільної сумісної власності переходить до другого з подружжя, який його пережив. При цьому, на майно, зазначене в такому заповіті, нотаріусом накладається заборона відчуження. І тільки після смерті останнього право на спадкування мають особи, визначені подружжям в заповіті.

 

Інформує відділ з питань нотаріату
Головного територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Що таке секретний заповіт?

 

Секретний заповіт посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом. Секретний заповіт подається нотаріусу особою, що його склала, у заклеєному конверті. На конверті має бути особистий підпис заповідача. Якщо підпис на конверті проставлений заповідачем не в присутності нотаріуса, заповідач повинен особисто підтвердити, що підпис на конверті зроблений ним. Про прийняття секретного заповіту на зберігання нотаріус на прохання заповідача може видати відповідне свідоцтво. У разі смерті заповідача нотаріусу подається свідоцтво про його смерть, після чого призначається день оголошення змісту заповіту. Конверт із секретним заповітом відкривається нотаріусом в присутності заінтересованих осіб та двох свідків, після чого оголошується зміст заповіту. Якщо з тексту секретного заповіту неможливо визначити справжню волю заповідача щодо розпорядження майном після його смерті, нотаріус роз’яснює заінтересованим особам їх право на тлумачення тексту заповіту. В цьому випадку спадкоємці тлумачитимуть волю спадкодавця, а не сам заповіт.

 

Інформує відділ з питань нотаріату
Головного територіального управління
юстиції в Одеській області

 

В якому випадку можна визнати заповіт недійсним?

 

Заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним. За позовом заінтересованої особи суд може визнати заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі. Наприклад, складання заповіту під впливом насильства з боку спадкоємця. Недійсність окремого розпорядження, що міститься у заповіті, не має наслідком недійсності іншої його частини. У разі недійсності заповіту спадкоємець, який за цим заповітом був позбавлений права на спадкування, одержує право на спадкування за законом на загальних підставах.

 

Інформує відділ з питань нотаріату
Головного територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Чи можлива видача довіреності неповнолітньою особою та особою, цивільна дієздатність якої є обмеженою?

 

Важливим є питання про можливість видачі довіреності неповнолітньою особою та особою, цивільна дієздатність якої є обмеженою. Довіреності від імені неповнолітніх у віці від 14-ти до 18-ти років, а також від імені осіб, які в судовому порядку визнані обмежено дієздатними, можуть бути посвідчені лише за умови, що вони вчиняються за згодою батьків, усиновителів, піклувальників.

Неповнолітні особи вправі самостійно видавати довіреності лише на розпорядження їхньою заробітною платою або стипендією, якщо орган опіки і піклування не обмежив їх у праві самостійно розпоряджатися ними.

На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів або нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування.

Часто до нотаріусів за вчиненням нотаріальних дій звертаються фізичні особи-підприємці.

Фізична особа-підприємець не належить до юридичних осіб, тому при укладенні правочинів за їх участю нотаріус має керуватись вимогами статті 43 Закону «Про нотаріат», тобто встановлювати особу громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії.

Фізична особа-підприємець має право видати довіреність на здійснення окремих його повноважень, наприклад, представляти інтереси  підприємця  в органах державної податкової служби, у фондах державного соціального страхування, в банківських установах, перед будь-якими іншими третіми  особами .

 

Інформує відділ з питань нотаріату
Головного територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Як отримати довідку на допомогу, у зв'язку з народженням дитин?.

 

Після державної реєстрації народження батькам дитини довідка для виплати допомоги не видається. Зокрема, державна допомога при народженні дитини призначається за умови пред’явлення свідоцтва про народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану (пункт 11 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» (із змінами). 

 

Інформує відділ державної реєстрації
актів цивільного стану Управління
державної реєстрації Головного
територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Як зареєструвати дитину в пологовому будинку?

 

З метою спрощення доступу громадян до адміністративних послуг, працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану здійснюються  виїзні прийоми безпосередньо у закладах охорони здоров’я, де приймаються пологи, з питань державної реєстрації народження, а саме: прийом документів, необхідних для проведення державної реєстрації народження та видачу свідоцтва про народження.

Скористатися даною послугою можливо у пологових будинках   міста Одеси та Одеської обласної, за умови надання медичного свідоцтва про народження, батьки, які перебувають у шлюбі, для державної реєстрації народження надають паспорти та свідоцтво про шлюб.

Народження дітей, батьки яких не перебувають у шлюбі, за спільною заявою обох батьків або заявою матері за умови надання їх паспортів.

Для державної реєстрації народження дітей, батьки яких іноземні громадяни, необхідно до вищенаведених документів додавати копії паспортів з перекладом українською мовою, засвідченим нотаріально.

 

Інформує відділ державної реєстрації
актів цивільного стану Управління
державної реєстрації Головного
територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Що необхідно для проставлення апостилю?

Проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, шляхом її особистого звернення до відділів державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України.

Для проставлення апостиля заявник пред’являє посадовій особі відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України документ, що посвідчує його особу та подає:

- оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;

- документ про оплату послуги з проставлення апостиля.

Наказом Міністерства юстиції від 18.12.2003 № 161/5 «Про розмір та порядок оплати послуг з проставляння апостиля» встановлено плату за надання послуг з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України і призначених для використання на території інших держав для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн) та для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн).

Від унесення плати звільняються інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти у разі проставляння апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.

 

Інформує відділ державної реєстрації
актів цивільного стану Управління
державної реєстрації Головного
територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Які документи потрібно подавати державному реєстратору головного управління юстиції для державної реєстрації створення громадської організації за статусом юридичної особи?

 

Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.

Відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації створення громадського об’єднання – громадської організації зі статусом юридичної особи 8. подаються до реєстратора наступні документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи - форма 1, що  встановлена наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 18.11.2016  № 3268/5 (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16)/;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення установчих зборів засновників. Вимоги до рішення закріплені у частині другій статті 9 Закону України «Про громадські об’єднання» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17);

3) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку). Зразок для заповнення на сайті (http://just.odessa.gov.ua/?view=cat&category=72);

4) відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);

5) установчий документ (статут) громадської організації. Статтею 11 Закону України «Про громадські об’єднання» встановлено перелік відомостей, що має містити статут громадської організації (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17);

6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчих зборах, в якому вказуються відповідно до частини 11 статті 9 Закону України «Про громадські об’єднання»  - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

 

Інформує відділ державної реєстрації
друкованих засобів масової інформації
та громадських формувань Управління
державної реєстрації Головного
територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Які види громадських формувань реєструє Головне управління юстиції в Одеській області?

 

Відповідно до частини 14 статті 1 Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" суб’єктом реєстрації є -  територіальні органи Міністерства юстиції України, зокрема, в областях у разі державної реєстрації:

 • первинних, місцевих, обласних, регіональних професійних спілок, їх організацій та об’єднань,

 • структурних утворень політичних партій,

 • регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок,

 • місцевих, обласних організацій роботодавців та їх об’єднань,

 • постійно діючих третейських судів,

 • громадських об’єднань, їх відокремлених підрозділів,

 • громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи,

 • підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання,

 • статутів територіальних громад.

 

Під час проведення державної реєстрації державний реєстратор головного управління юстиції керується вимогами Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та законодавством України, що регулює окремі пункти або питання в поданих на державну реєстрацію документах.

Також є спеціальні закони (підзаконні акти) щодо окремих видів громадських формувань:

 • Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09. 1999 № 1045-XIV

     (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1045-14/page)

 • Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5.04.2001 № 2365-III (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2365-14)

 • Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»  від 7.10.1997 № 554/97-ВР

(http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80)

 • Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» 22.06.2012 № 5026-VI (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5026-17)

 • Закон України «Про третейські суди» від 11.05.2004 
  № 1701-IV (
  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1701-15)

 • Закону України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012
  № 4572-VI (
  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17)

 • Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад, застережене постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1150.


Інформує відділ державної реєстрації

друкованих засобів масової інформації
та громадських формувань Управління
державної реєстрації Головного
територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Як отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно?

 

Для отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно необхідно звертатися до будь-якого суб’єкта державної реєстрації прав передбаченого статтею 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, акредитованого суб’єкта), нотаріуса з заявою про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Також, зазначену інформацію можливо отримати самостійно через веб-портал Мініністерства юстиції України з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, у тому числі з використанням електронної системи ідентифікації “BankID”.

 

Інформує Управління
державної реєстрації Головного
територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Як подати скаргу на рішення, дії, бездіяльність державного реєстратора?

 

Скарги на рішення, дії, бездіяльність державного реєстратора мають відповідати вимогам статтей 37 та 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» відповідно.

Зразки для написання скарг містяться на сайті Головного територіального управління юстиції в Одеській області за посиланням: http://just.odessa.gov.ua/?view=cat&category=229

 

Інформує відділ державної реєстрації
актів цивільного стану Управління
державної реєстрації Головного
територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Як отримати документи з реєстраційної справи?

 

З метою отримання документів, що містяться у реєстраційних справ на нерухоме майно, керуючись статтею 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та абзацом першим пункту 1 розділу VIII Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5, необхідно звертатися до виконавчих органів міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій за місцезнаходженням відповідного майна.

З метою отримання документів, що містяться у реєстраційних справах щодо юридичних осіб (крім громадського формування), фізичних осіб -підприємців, необхідно звертатися до виконавчих органів міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київської, Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій за місцезнаходженням юридичної особи, фізичної особи-підприємця.

Для того, щоб отримати документи з реєстраційної справи щодо громадського формування, професійних спілок, їх організацій, об’єднань профспілок,необхідно звернутися до Міністерства юстиції України, територіальних органів Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за місцем знаходження громадського формування.

 

Інформує відділ державної реєстрації
актів цивільного стану Управління
державної реєстрації Головного
територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Який мінімальний розмір аліментів в Україні?

 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо покращення захисту права дитини на належне утримання», внесено зміни щодо мінімального розміру аліментів, який сьогодні складає 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Наприклад на сьогоднішній день мінімальний розмір аліментів складає: для дітей віком до 6 років з 1 січня - 746 грн, з 1 липня він складе - 779,50 грн, а вже з 1 грудня - 813 грн.

Для дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня мінімальний розмір аліментів складає - 930 грн, з 1 липня - 972 грн, а вже з 1 грудня складе – 1 013,50 грн відповідно.

 

Інформує управління державної
виконавчої служби Головного
територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Яка відповідальність за прострочення сплати аліментів?

 

При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

Неустойка у формі пені стягується при простроченні виконання грошового зобов’язання. В даному випадку — за прострочення сплати аліментів.

Розмір неустойки визначається (нараховується) або зменшується виключно судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів.

З урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів суд може відстрочити або розстрочити сплату заборгованості за аліментами.

За позовом платника аліментів суд може повністю або частково звільнити його від сплати заборгованості за аліментами, якщо вона виникла у зв’язку з його тяжкою хворобою або іншою обставиною, що має істотне значення.

 

Інформує управління державної
виконавчої служби Головного
територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Чи звільняються позивачі за позовами про стягнення аліментів від сплати судового збору?

 

Порядок та підстави для сплати судового збору регулюються Законом України «Про судовий збір».

Згідно пункту 3 статті 5 Закону від сплати судового збору звільняються позивачі – за поданням позовної заяви про стягнення аліментів. Натомість, після розгляду справи про стягнення аліментів, суд зобов’яже відповідача сплатити судовий збір до Державного бюджету України.

Також законодавцем було розширено перелік справ, під час розгляду яких позивач звільняється від сплати судового збору. Наразі не потрібно сплачувати судовий збір не лише у справах про безпосереднє стягнення аліментів, але й у справах, що стосуються оплати додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексації аліментів чи зміни способу їх стягнення. Безперечно, тут вбачається гуманістичний підхід до вирішення справ у сфері аліментних зобов’язань.

 

Інформує управління державної
виконавчої служби Головного
територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Як отримати аліменти за кордоном?

 

Україна є учасником багатьох міжнародних договорів, у тому числі Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання, вчиненої 23 листопада 2007 року у м. Гаазі, яка набрала чинності для України 01 листопада 2013 року, метою якої є забезпечення ефективного міжнародного стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання.

Для отримання аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання з відповідача, який проживає на території іноземної держави, необхідно мати рішення суду України про стягнення аліментів та звернутися до суду іноземної країни (компетентного органу запитуваної держави) з клопотанням про визнання та виконання рішення суду України.

З метою звернення з клопотанням про визнання та виконання рішення суду України до компетентного органу запитуваної держави заінтересована особа звертається до суду України, який ухвалив рішення, для отримання документів, передбачених міжнародним договором України.

Якщо міжнародний договір України не визначає переліку документів, що додаються до клопотання, судом України надаються:

- засвідчена належним чином копія судового рішення;

- довідка про те, що рішення набрало законної сили, якщо це не випливає безпосередньо з тексту рішення;

- довідка стосовно виконання частини рішення або невиконання рішення на території України;

- якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні - довідка про те, що відповідач був належним чином повідомлений про день та час судового розгляду, та копії документів справи, що підтверджують повідомлення відповідача належним чином про час та місце судового розгляду справи.

 

Інформує відділ судової роботи та
міжнародного співробітництва Головного
територіального управління юстиції
в Одеській області

 

Як звернутися до Європейського суду?

 

Писати до Суду можна однією з офіційних мов Суду (англійською чи французькою) або ж офіційною мовою будь-якої з держав, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод.

З формуляром заяви та  рекомендаціями щодо його заповнення можна ознайомитися за посиланням: http://old.minjust.gov.ua/162.

Заповнений формуляр заяви повинен містити:

•коротке викладення фактичних обставин та Ваших скарг;

• зазначення прав, викладених у Конвенції, котрі, на Вашу думку, було порушено;

• відомості про використані Вами засоби захисту;

• копії всіх рішень, прийнятих у Вашій справі всіма відповідними державними органами (ці документи Вам не буде повернено, тому не надсилайте оригінали, а виключно копії);

• Ваш підпис в якості заявника або ж підпис Вашого представника

Якщо Ви не бажаєте, щоб дані про Вашу особу були розкриті, Вам необхідно негайно інформувати про це Суд, із зазначенням підстав такого клопотання. Президент Палати вирішить, чи є Ваше клопотання обґрунтованим.

Потрібно надіслати до Суду заповнений та підписаний формуляр заяви. Формуляр разом із супровідними документами потрібно надіслати на адресу:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe F-

67075 Strasbourg cedex

 

Інформує відділ судової роботи та
міжнародного співробітництва Головного
територіального управління юстиції
в Одеській області

 

Як скласти позовну заяву?

У позовній заяві, у верхньому правому кутку, обов’язково слід зазначити:

1. найменування суду, до якого подається позовна заява.

2. ім'я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3. ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є – у випадку, коли позовна заява подається представником;

4. ім'я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

5. назва документу: позовна заява.

У позовній заяві після назви документа слід обов’язково зазначити виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги. Також у позовній заяві варто вказати, які норми і яких нормативно-правових актів порушив відповідач.

У позовній заяві, після викладу обставин справи, слід обов’язково:

1. викласти зміст позовних вимог, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;

2. зазначити клопотання (за необхідності);

3. подати перелік документів та інших матеріалів, що додаються;

4. поставити підпис і дату.

 

Інформує відділ судової роботи та
міжнародного співробітництва Головного
територіального управління юстиції
в Одеській області

 

Які документи необхідно подати для отримання довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення?

 

Запит (особисто або через уповноважену особу за нотаріально посвідченою довіреністю; поштою).

 

Інформує сектор з питань
запобігання та виявлення корупції
Головного територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Які документи необхідно подати для отримання витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення?

 

Запит, письмова згода на проведення спеціальної перевірки, автобіографія, копія паспорта громадянина України

 

Інформує сектор з питань
запобігання та виявлення корупції
Головного територіального управління
юстиції в Одеській області

 

Що робити якщо ви стали свідком вчинення корупційного діяння?

 

Особа за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною повідомляє про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою спеціально уповноважені суб`єкти у сфері протидії корупції (органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції).

 

Інформує сектор з питань
запобігання та виявлення корупції
Головного територіального управління
юстиції в Одеській області