Положення про відділ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного територіального

управління юстиції в Одеській області

від 29.01.2018 № 30/03-05

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань банкрутства

Головного територіального управління юстиції в Одеській області

 

І. Загальні положення

1. Відділ з питань банкрутства (далі – відділ) є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції в Одеській області, на який покладено повноваження державного органу з питань банкрутства.

2. Відділ підпорядковується у своїй діяльності начальнику та першому заступнику Головного територіального управління юстиції в Одеській області, який безпосередньо контролює та координує роботу відділу відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

3. Метою діяльності відділу є забезпечення реалізації повноважень Головного територіального управління юстиції в Одеській області з питань банкрутства, контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), доповнення/виправлення відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

4. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, наказами Головного територіального управління юстиції в Одеській області, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

5.  Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені начальником Головного територіального управління юстиції в Одеській області за власною ініціативою, за поданням першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції або за поданням начальника відділу, погодженого з першим заступником начальника Головного територіального управління юстиції, який здійснює контроль за діяльністю відділу відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 6. Положення відділу набирає чинності з дня його затвердження.

 7. Відділ має круглу негербову печатку зі своїм найменуванням.

ІІ. Основні завдання

     1. Забезпечення реалізації державної політики з питань банкрутства.

     2. Внесення на розгляд Мін'юсту пропозицій щодо формування та реалізації політики з питань банкрутства.

ІІІ. Функції відділу

1. Узагальнює практику застосування законодавства з питань банкрутства, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Мін'юсту.

2.   Підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання.

3.  Здійснює узагальнення роботи з питань систематизації законодавства підвідомчих органів та установ юстиції, надає їм практичну та методичну допомогу з цих питань.

4.  Координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків.

5. Сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків.

6.  Забезпечує за дорученням Міністерства юстиції України супроводження провадження у справі про банкрутство державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків.

7.  Організує проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства при порушенні проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків.

8.  Готує на запит суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

9. Здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

10. Здійснює виправлення/ доповнення відомостей, які підлягають внесенню арбітражними керуючими до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. У разі наявності документів (судових рішень та інших офіційних документів), у яких містяться відомості у справі про банкрутство, що відрізняються від внесених арбітражними керуючими, або у разі якщо ці відомості відсутні в Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, на підставі відповідних документів забезпечує виправлення відомостей, внесених арбітражними керуючими, та/або доповнення новими відомостями.

11.  Бере участь в організації підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

12. Бере участь у підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

13. Здійснює контроль (нагляд) за дотриманням законодавства з питань банкрутства, вживає заходів для запобігання порушенням у сфері банкрутства та приймає відповідні обов’язкові до виконання рішення.

14. Звітує перед Департаментом з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України та керівництвом Головного територіального управління юстиції в Одеській області про проведену роботу.

15.  За дорученням Міністерства юстиції України представляє інтереси Міністерства юстиції України як державного органу з питань банкрутства в адміністративних судах всіх рівнів при розгляді адміністративних справ з питань оскарження наказів про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), дій (бездіяльності) посадових осіб та інших рішень.

16.  Представляє інтереси Головного територіального управління юстиції в Одеській області з питань оскарження арбітражними керуючими дій (бездіяльності) посадових осіб, рішень, у тому числі приписів про недопущення повторних порушень та розпоряджень про усунення порушень, винесених Головним територіальним управлінням юстиції в Одеській області.

17. За дорученням Міністерства юстиції України представляє інтереси інших головних територіальних управлінь юстиції з питань оскарження арбітражними керуючими дій (бездіяльності) посадових осіб, рішень, у тому числі приписів про недопущення повторних порушень та розпоряджень про усунення порушень, винесених головними територіальними управліннями юстиції.

18. Здійснює інші повноваження, віднесені до компетенції відділу, передбачені чинним законодавством України.

ІV. Права та обов’язки відділу

1. Відділ має право:

1)  Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до його компетенції.

2)  Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

3)  Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, у тому числі постійно діючі, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.

4)  Брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки юридичних кадрів.

2. Відділ зобов’язаний:

1) Забезпечувати реалізацію повноважень Головного територіального управління юстиції в Одеській області у сфері банкрутства.

2) Належним чином виконувати приписи чинного законодавства України з питань банкрутства, у тому числі накази Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції в Одеській області, завдання і доручення Міністерства юстиції України, начальника та заступників начальника Головного територіального управління юстиції в Одеській області, інших органів влади в межах компетенції.

V.   Керівництво відділу

1. Відділ очолює начальник, який організовує, спрямовує і контролює роботу відділу.

2.  Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного територіального управління юстиції в Одеській області.

3. На посаду начальника відділу призначається особа, що має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра у галузі знань права та/або економіки, або за іншим напрямком юридичного чи економічного спрямування з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або з досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або з досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіє державною мовою.

4. Начальник відділу:

1) визначає повноваження працівників, розподіляє між ними обов'язки та визначає ступінь відповідальності;

2) розробляє посадові інструкції працівників відділу та надає їх на затвердження начальнику Головного територіального управління юстиції в Одеській області;

3)  забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни працівниками відділу, готує пропозиції стосовно заохочення, а в разі необхідності, притягнення працівників відділу до дисциплінарної відповідальності;

4) надає консультативну, інформаційну допомогу працівникам відділу, контролює хід та правильність виконання ними завдань;

5) проводить оперативні наради з питань, що пов'язані з діяльністю відділу;

6)  звітує перед Департаментом з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України та начальником Головного територіального управління юстиції в Одеській області про виконання покладених на відділ завдань та функцій;

7) організовує розгляд та виконання документів, які надходять до відділу;

8) бере участь у нарадах за участю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності з питань, що відносяться до компетенції відділу;

9) за дорученням Міністерства юстиції України та начальника Головного територіального управління юстиції в Одеській області представляє інтереси Міністерства юстиції України та Головного територіального управління юстиції в Одеській області у місцевих та апеляційних господарських судах, як учасник справ про банкрутство, та в адміністративних судах всіх рівнів з питань оскарження наказів про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), дій (бездіяльності) посадових осіб та інших рішень;

10) координує роботу відділу з іншими структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції в Одеській області та установами юстиції області з питань, віднесених до компетенції відділу;

11) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

VІ. Організація роботи відділу

1.  Відділ здійснює свою роботу відповідно до планів роботи Головного територіального управління юстиції в Одеській області, які затверджуються начальником Головного територіального управління юстиції в Одеській області.

2.Працівники відділу здійснюють свої повноваження згідно з цим Положенням та відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником Головного територіального управління юстиції в Одеській області.

3. На час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує заступник начальника відділу, у разі відсутності заступника – головний спеціаліст відділу за наказом Головного територіального управління юстиції в Одеській області.

VІІ. Взаємовідносини відділу

1.  Взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до компетенції відділу.

2. Взаємодіє зі структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції в Одеській області, територіальними управліннями юстиції та їх структурними підрозділами з питань, віднесених до компетенції відділу.

 

Начальник відділу з питань банкрутства

Головного територіального управління

в Одеській області                                                                                                                                  О.М. Іллін